Algemene Voorwaarden

Download de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bekkering Advies:
wat geldt er voor onze samenwerking?

Welke partijen zijn er bij deze samenwerking betrokken?

Opdrachtgever: u, ofwel de partij die de opdracht geeft aan opdrachtnemer, Bekkering Advies
Opdrachtnemer: Bekkering Juridisch Advies hierna te noemen Bekkering Advies

Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?

Als er een opdracht wordt gegeven door opdrachtgever tot het verrichten van diensten door Bekkering Advies. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht. Partijen kunnen schriftelijk andere voorwaarden van toepassing verklaren. Een afwijking op deze voorwaarden geldt alleen voor die opdracht en niet voor andere opdrachten.

Hoe lang duurt de overeenkomst en welk recht is van toepassing?

De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd tenzij schriftelijk bepaalde tijd overeengekomen is. Het Nederlands recht is van toepassing.

Hoe wordt de opdracht uitgevoerd?

Bekkering Advies oefent deze naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit. Bekkering Advies kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Bekkering Advies is gerechtigd gebruik te maken van gekwalificeerde personen die niet in dienst zijn van Bekkering Advies.

Geheimhouding

Bekkering Advies is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, tenzij de wet Bekkering Advies anders verplicht.

Betaling van het honorarium voor de verrichte diensten

Het honorarium van Bekkering Advies is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Het honorarium van Bekkering Advies, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden wordt per maand in rekening worden gebracht. Betaling dient door opdrachtgever te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Regels bij het niet betalen van het honorarium

Indien opdrachtgever niet binnen veertien dagen na factuurdatum heeft betaald, is Bekkering Advies gerechtigd, nadat opdrachtgever tenminste éénmaal is aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Bekkering Advies, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Tevens is Bekkering Advies dan gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst direct op te schorten tot het moment dat opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen op de overeengekomen wijze nakomt en is al hetgeen opdrachtgever aan Bekkering Advies uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Bekkering Advies maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

Klachten over de dienstverlening?

Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen dertig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Bekkering Advies te worden gemeld. Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Opzegging van de overeenkomst

Partijen kunnen, indien daartoe een redelijke grond bestaat, altijd de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd opzeggen. Alsdan behoudt Bekkering Advies het recht op honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte onkosten.

Aansprakelijkheid Bekkering Advies

  • Bekkering Advies is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Bekkering Advies is evenwel niet aansprakelijk voor:
  • a. bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever aan Bekkering Advies of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens opdrachtgever;
  • b. bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Bekkering Advies ingeschakelde hulppersonen, ook indien deze werkzaam zijn bij een met Bekkering Advies verbonden organisatie;
  • c. bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfsschade, indirecte schade of gevolgschade.
  •  Opdrachtgever is, indien hij overweegt Bekkering Advies aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met Bekkering Advies in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkheidsstelling overgaat.
  • Bekkering Advies is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Bekkering Advies of derden.
  • 4. De aansprakelijkheid van Bekkering Advies voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Bekkering Advies heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van tienduizend euro (10.000,00 euro).
  • Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen dertig dagen nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij Bekkering Advies te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.
  • Opdrachtgever is gehouden Bekkering Advies schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden –daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn- die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Bekkering Advies ten behoeve van opdrachtgever.
  • De hier genoemde uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van Bekkering Advies gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Bekkering Advies.

Neem contact op en u weet snel wat we voor u kunnen doen en waar u aan toe bent